ஃபோக்ஸ்வேகன் போலோ பிஎஸ்6 மாடலின் மைலேஜ் விபரம் வெளியானது!

பிஎஸ்6 மாசு உமிழ்வு தரத்திற்கு அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ஃபோக்ஸ்வேகன் போலோ பெட்ரோல் மாடலின் மைலேஜ் விபரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

ஃபோக்ஸ்வேகன் போலோ பிஎஸ்6 மாடலின் மைலேஜ் விபரம் வெளியானது!
பிஎஸ்6 மாசு உமிழ்வு தரத்திற்கு அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ஃபோக்ஸ்வேகன் போலோ பெட்ரோல் மாடலின் மைலேஜ் விபரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.