ஃபிட்பிட் சார்ஜ் 4 ஃபிட்னஸ் பேண்ட் சாதனம் இந்தியாவில் அறிமுகம்.!

ஃபிட்பிட் நிறுவனம் தொடர்ந்து இந்தியாவில் அருமையான சாதனங்களை அறிமுகம் செய்த வண்ணம் உள்ளது, அதன்படி இந்நிறுவனம் புதிய சார்ஜ் 4 ஃபிட்னஸ் டிராக்கர் சாதனத்தை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

ஃபிட்பிட் சார்ஜ் 4 ஃபிட்னஸ் பேண்ட் சாதனம் இந்தியாவில் அறிமுகம்.!
ஃபிட்பிட் நிறுவனம் தொடர்ந்து இந்தியாவில் அருமையான சாதனங்களை அறிமுகம் செய்த வண்ணம் உள்ளது, அதன்படி இந்நிறுவனம் புதிய சார்ஜ் 4 ஃபிட்னஸ் டிராக்கர் சாதனத்தை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.