இந்தியாவின் முதல் மலிவு விலை ரோல்ஸ் ராய்ஸ் டாக்ஸி... வாடகை எவ்வளவு தெரிஞ்சா அசந்துபோய்டுவீங்க..!

வெறும் 80 கிமீ சுற்றி வர பல லட்சங்கள் வாடகையாக வாங்கும் நிறுவனங்களுக்கு மத்தியில் இளைஞர் ஒருவர் சில ஆயிரங்களுக்கு மூன்று நாட்கள் வாடகைக்கு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை வழங்கி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்த தகவலை விரிவாக இந்த செய்தியில் காணலாம்.

இந்தியாவின் முதல் மலிவு விலை ரோல்ஸ் ராய்ஸ் டாக்ஸி... வாடகை எவ்வளவு தெரிஞ்சா அசந்துபோய்டுவீங்க..!
வெறும் 80 கிமீ சுற்றி வர பல லட்சங்கள் வாடகையாக வாங்கும் நிறுவனங்களுக்கு மத்தியில் இளைஞர் ஒருவர் சில ஆயிரங்களுக்கு மூன்று நாட்கள் வாடகைக்கு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை வழங்கி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்த தகவலை விரிவாக இந்த செய்தியில் காணலாம்.