இந்தியாவில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் மீதான மோகம்...

முடிவுக்கு வந்துள்ள 2019-20 பொருளாதார ஆண்டில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்களின் விற்பனை இந்தியாவில் சுமார் 20 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இதனை விரிவாக இந்த செய்தியில் இனி பார்ப்போம்.

இந்தியாவில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் மீதான மோகம்...
முடிவுக்கு வந்துள்ள 2019-20 பொருளாதார ஆண்டில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்களின் விற்பனை இந்தியாவில் சுமார் 20 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இதனை விரிவாக இந்த செய்தியில் இனி பார்ப்போம்.