இந்தியா வரும் 2 புதிய இந்தியன் பைக் மாடல்கள்... இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டன!

இந்தியாவில் புதிய இந்தியன் எஃப்டிஆர் கார்பன் மற்றும் எஃப்டிஆர் ராலி பைக் மாடல்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுவது உறுதியாகி இருக்கிறது. இந்தியன் நிறுவனத்தின் இந்திய இணையதளத்தில் இந்த இரண்டு புதிய மாடல்களும் இன்று பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

இந்தியா வரும் 2 புதிய இந்தியன் பைக் மாடல்கள்... இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டன!
இந்தியாவில் புதிய இந்தியன் எஃப்டிஆர் கார்பன் மற்றும் எஃப்டிஆர் ராலி பைக் மாடல்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுவது உறுதியாகி இருக்கிறது. இந்தியன் நிறுவனத்தின் இந்திய இணையதளத்தில் இந்த இரண்டு புதிய மாடல்களும் இன்று பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.