இந்த இ-பைக்கின் விலை நிச்சயம் உங்களுக்கு மயக்கத்தை வர வைக்கலாம்... அப்படி என்னங்க விலை?

மயக்கத்தை வர வைக்கும் விலையில் டிரையம்ப் நிறுவனத்தின் ஜிடி இ-பைக் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த விரிவான தகவலை தொடர்ச்சியாக காணலாம்.

இந்த இ-பைக்கின் விலை நிச்சயம் உங்களுக்கு மயக்கத்தை வர வைக்கலாம்... அப்படி என்னங்க விலை?
மயக்கத்தை வர வைக்கும் விலையில் டிரையம்ப் நிறுவனத்தின் ஜிடி இ-பைக் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த விரிவான தகவலை தொடர்ச்சியாக காணலாம்.