இனி Facebook-ல் 3D புகைப்படம் உருவாக்குவது மிகவும் எளிது...

3D புகைப்படங்கள் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு புதுவித அம்சத்தை Facebook 2018-ல் தனது பயனர்களுக்கு அறிமுகம் செய்தது. இதன் மூலம் இந்த படங்கள் கூடுதல் பரிமாணத்துடன் நிகழலை தோற்றத்தை பயனர்களுக்கு அளித்தது.

இனி Facebook-ல் 3D புகைப்படம் உருவாக்குவது மிகவும் எளிது...
3D புகைப்படங்கள் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு புதுவித அம்சத்தை Facebook 2018-ல் தனது பயனர்களுக்கு அறிமுகம் செய்தது. இதன் மூலம் இந்த படங்கள் கூடுதல் பரிமாணத்துடன் நிகழலை தோற்றத்தை பயனர்களுக்கு அளித்தது.