இரு விதமான நிறங்களில் ஜப்பானில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட புதிய சுசுகி கதனா...

சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் புதிய கதனா பைக் மாடலை இரு நிறங்களில் ஜப்பானில் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

இரு விதமான நிறங்களில் ஜப்பானில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட புதிய சுசுகி கதனா...
சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம் புதிய கதனா பைக் மாடலை இரு நிறங்களில் ஜப்பானில் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.