உடனே இந்த 9 அப்ஸ்களை டெலீட் செய்யுங்கள்! இல்லைனா உங்க அக்கௌன்ட் ஹேக் செய்யப்படும்!

உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள 9 அப்-களில் ஏதேனும் ஒரு அப் இன்ஸ்டால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், நீங்கள் பெரிய ஆபத்தில் உள்ளீர்கள் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். உடனே இந்த 9 மால்வேர் அப்-களை டெலீட் செய்து, உங்கள் கூகிள் மற்றும் பேஸ்புக்...

உடனே இந்த 9 அப்ஸ்களை டெலீட் செய்யுங்கள்! இல்லைனா உங்க அக்கௌன்ட் ஹேக் செய்யப்படும்!
உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள 9 அப்-களில் ஏதேனும் ஒரு அப் இன்ஸ்டால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், நீங்கள் பெரிய ஆபத்தில் உள்ளீர்கள் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். உடனே இந்த 9 மால்வேர் அப்-களை டெலீட் செய்து, உங்கள் கூகிள் மற்றும் பேஸ்புக் அக்கௌன்ட் ஹேக் ஆகாமல் உங்களைக் காத்துக்கொள்ளுங்கள்.