எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டராக தனி அடையாளத்தை பெற்றுவரும் பஜாஜ் சேத்தக்... விற்பனையில் அமோகம்...

கடந்த மார்ச் மாதத்தில் இந்திய சந்தையில் விற்பனை செய்யப்பட்ட எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களின் லிஸ்ட், விற்பனை எண்ணிக்கையுடன் வெளிவந்துள்ளது. அதனை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டராக தனி அடையாளத்தை பெற்றுவரும் பஜாஜ் சேத்தக்... விற்பனையில் அமோகம்...
கடந்த மார்ச் மாதத்தில் இந்திய சந்தையில் விற்பனை செய்யப்பட்ட எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களின் லிஸ்ட், விற்பனை எண்ணிக்கையுடன் வெளிவந்துள்ளது. அதனை இந்த செய்தியில் காண்போம்.