ஏப்ரிலியா இந்திய இணையதளத்தில் இடம்பிடித்த டூனோ 125 பைக்... விரைவில் அறிமுகம்?

ஏப்ரிலியா இந்திய இணையதளத்தில் டூனோ 125 பைக் பட்டியலிடப்பட்டு இருக்கிறது. விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்படுவதற்கு வாய்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில், இந்த பைக்கின் முக்கிய அம்சங்களை தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.

ஏப்ரிலியா இந்திய இணையதளத்தில் இடம்பிடித்த டூனோ 125 பைக்... விரைவில் அறிமுகம்?
ஏப்ரிலியா இந்திய இணையதளத்தில் டூனோ 125 பைக் பட்டியலிடப்பட்டு இருக்கிறது. விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்படுவதற்கு வாய்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில், இந்த பைக்கின் முக்கிய அம்சங்களை தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.