ஏப்ரிலியா எஸ்எக்ஸ்ஆர் மேக்ஸி ஸ்கூட்டர்கள் இந்திய அறிமுகம் குறித்து புதிய தகவல்கள்!

மேக்ஸி ஸ்கூட்டர்கள் போன்ற டிசைனில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஏப்ரிலியா எஸ்எக்ஸ்ஆர் ஸ்கூட்டர் மாடல்கள் இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கின்றன என்ற விபரம் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஏப்ரிலியா எஸ்எக்ஸ்ஆர் மேக்ஸி ஸ்கூட்டர்கள் இந்திய அறிமுகம் குறித்து புதிய தகவல்கள்!
மேக்ஸி ஸ்கூட்டர்கள் போன்ற டிசைனில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஏப்ரிலியா எஸ்எக்ஸ்ஆர் ஸ்கூட்டர் மாடல்கள் இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கின்றன என்ற விபரம் வெளியாகி இருக்கிறது.