ஏப்ரல் 14-ல் ஒன் ப்ளஸ் 8 வரிசை மொபைல் அறிமுக நிகழ்ச்சி 

ஒன் ப்ளஸ் 8 மொபைல் வரிசையின் அறிமுக நிகழ்ச்சி ஏப்ரல் 14-ம் தேதி நடக்கும் என அந்த நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ஏப்ரல் 14-ல் ஒன் ப்ளஸ் 8 வரிசை மொபைல் அறிமுக நிகழ்ச்சி 
ஒன் ப்ளஸ் 8 மொபைல் வரிசையின் அறிமுக நிகழ்ச்சி ஏப்ரல் 14-ம் தேதி நடக்கும் என அந்த நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.