\"கடுமையான வறுமை\" -கை கொடுக்கும் ஊபர்... எதிர்பார்க்காத உதவியால் ஓட்டுநர்கள் மகிழ்ச்சி!

வறுமை மற்றும் சோகம் ஒரு சேர வதைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற வேலையில் யாரும் எதிர்பார்க்காத ஓர் உதவியை ஊபர் நிறுவனம் செய்ய முன் வந்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

\
வறுமை மற்றும் சோகம் ஒரு சேர வதைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற வேலையில் யாரும் எதிர்பார்க்காத ஓர் உதவியை ஊபர் நிறுவனம் செய்ய முன் வந்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.