கேமிராவின் கண்களில் சிக்கிய பென்ஸ் மின்சார கார்... கோனா மின்சார காரைவிட அதிக ரேஞ்ச் வழங்கும்...

பென்ஸ் நிறுவனத்தின் இந்தியாவிற்கான முதல் மின்சார கார் கேமிராவின் கண்களில் சிக்கியிருக்கின்றது. இந்த கார்குறித்த கூடுதல் சுவாரஷ்ய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

கேமிராவின் கண்களில் சிக்கிய பென்ஸ் மின்சார கார்... கோனா மின்சார காரைவிட அதிக ரேஞ்ச் வழங்கும்...
பென்ஸ் நிறுவனத்தின் இந்தியாவிற்கான முதல் மின்சார கார் கேமிராவின் கண்களில் சிக்கியிருக்கின்றது. இந்த கார்குறித்த கூடுதல் சுவாரஷ்ய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.