’கரோனா ஸ்ட்ரைக்கர்’ - புதிய விழிப்புணர்வு விளையாட்டு அறிமுகம்

ரிலையன்ஸ் நிதியுடன் இயங்கி வரும் ஃபைண்ட் (Fynd) என்கிற இணைய வணிக தளம், கரோனா ஸ்ரைக்கர் என்ற புதிய விளையாட்டை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

’கரோனா ஸ்ட்ரைக்கர்’ - புதிய விழிப்புணர்வு விளையாட்டு அறிமுகம்
ரிலையன்ஸ் நிதியுடன் இயங்கி வரும் ஃபைண்ட் (Fynd) என்கிற இணைய வணிக தளம், கரோனா ஸ்ரைக்கர் என்ற புதிய விளையாட்டை அறிமுகம் செய்துள்ளது.