குறட்டையில்லா உறக்கம்

ஒரே அறையில் தூங்குபவர்களில் யாரேனும் குறட்டை விடுபவர்களாக இருக்கும்பட்சத்தில் ஒவ்வொரு இரவும் நரகம்தான்.

குறட்டையில்லா உறக்கம்
ஒரே அறையில் தூங்குபவர்களில் யாரேனும் குறட்டை விடுபவர்களாக இருக்கும்பட்சத்தில் ஒவ்வொரு இரவும் நரகம்தான்.