கேலக்ஸி எம்10, கேலக்ஸி எம்10எஸ் ஸ்மாரட்போன்கள் இந்தியாவில் நிறுத்தப்பட்டன.!

இந்தியாவில் கேலக்ஸி எம்10, கேலக்ஸி எம்10 மற்றும் கேலக்ஸி எம்20 பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன்களை சாம்சங் நிறுத்தியுள்ளதாக  கூறப்படுகிறது. அனைத்து தொலைபேசிகளும் கடந்த ஆண்டு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

கேலக்ஸி எம்10, கேலக்ஸி எம்10எஸ் ஸ்மாரட்போன்கள் இந்தியாவில் நிறுத்தப்பட்டன.!
இந்தியாவில் கேலக்ஸி எம்10, கேலக்ஸி எம்10 மற்றும் கேலக்ஸி எம்20 பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன்களை சாம்சங் நிறுத்தியுள்ளதாக  கூறப்படுகிறது. அனைத்து தொலைபேசிகளும் கடந்த ஆண்டு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.