கோவிட்-19 களேபரத்தில் டிக் டாக்கால் ஏற்படும் நன்மை - தீமைகள்

பிரபலமான, அதேசமயம் சர்ச்சைக்குரிய வீடியோ பகிர்வுத் தளமான டிக் டாக், இந்தியா கோவிட்-19 தொற்றை எதிர்த்துப் போராடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையிலும் மீண்டும் கவனம் பெற்றுள்ளது. 

கோவிட்-19 களேபரத்தில் டிக் டாக்கால் ஏற்படும் நன்மை - தீமைகள்
பிரபலமான, அதேசமயம் சர்ச்சைக்குரிய வீடியோ பகிர்வுத் தளமான டிக் டாக், இந்தியா கோவிட்-19 தொற்றை எதிர்த்துப் போராடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையிலும் மீண்டும் கவனம் பெற்றுள்ளது.