கவாஸாகியின் முதல் எலெக்ட்ரிக் பைக்கின் பெயர், வீடியோக்கள் வெளியீடு

கவாஸாகி நிறுவனத்தின் முதல் எலெக்ட்ரிக் பைக்கின் பெயர் விபரமும், சில சோதனை ஓட்ட வீடியோக்களும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

கவாஸாகியின் முதல் எலெக்ட்ரிக் பைக்கின் பெயர், வீடியோக்கள் வெளியீடு
கவாஸாகி நிறுவனத்தின் முதல் எலெக்ட்ரிக் பைக்கின் பெயர் விபரமும், சில சோதனை ஓட்ட வீடியோக்களும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன.