சாதாரண வெஸ்பா பாத்திருப்பீங்க.. கோல்ட் விராப் செய்யப்பட்ட வெஸ்பா பாத்திருக்கீங்களா?

வெஸ்பா எஸ்எக்ஸ்எல்150 ஸ்கூட்டரை கூடுதல் பிரிமியம் தரத்தில் மாற்றும் வகையில் கோல்ட் விராப் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணாலம்.

சாதாரண வெஸ்பா பாத்திருப்பீங்க.. கோல்ட் விராப் செய்யப்பட்ட வெஸ்பா பாத்திருக்கீங்களா?
வெஸ்பா எஸ்எக்ஸ்எல்150 ஸ்கூட்டரை கூடுதல் பிரிமியம் தரத்தில் மாற்றும் வகையில் கோல்ட் விராப் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணாலம்.