சென்னை வாசிகளின் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுகின்றது... சலுகை மழையுடன் களமிறங்கும் பிரபல நிறுவனம்...

அனைத்து நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளும் வடக்கை நோக்கி நகர்ந்துக் கொண்டிருக்கும் வேலையில் பிரபல மின்சார வாகன உற்பத்தி நிறுவனம் சென்னையில் விற்பனையைத் தொடங்க இருக்கின்றது. இதுமட்டுமின்றி, புது முக அறிமுகத்துடன் சலுகை மழையையும் அது பொழிய இருக்கின்றது.

சென்னை வாசிகளின் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுகின்றது... சலுகை மழையுடன் களமிறங்கும் பிரபல நிறுவனம்...
அனைத்து நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளும் வடக்கை நோக்கி நகர்ந்துக் கொண்டிருக்கும் வேலையில் பிரபல மின்சார வாகன உற்பத்தி நிறுவனம் சென்னையில் விற்பனையைத் தொடங்க இருக்கின்றது. இதுமட்டுமின்றி, புது முக அறிமுகத்துடன் சலுகை மழையையும் அது பொழிய இருக்கின்றது.