சன் நெக்ஸ்ட் உடன் கூட்டணி அமைத்த ஜியோ சினிமா

ஜியோ குழுமத்தின் ஓர் அங்கமான ஜியோ சினிமா தென்னிந்திய சினிமா ரசிகர்களுக்காக, சன் நெக்ஸ்ட் உடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது. 

சன் நெக்ஸ்ட் உடன் கூட்டணி அமைத்த ஜியோ சினிமா
ஜியோ குழுமத்தின் ஓர் அங்கமான ஜியோ சினிமா தென்னிந்திய சினிமா ரசிகர்களுக்காக, சன் நெக்ஸ்ட் உடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது.