சூப்பர்... கேடிஎம் நிறுவனம் செய்த அசத்தலான காரியம்... இந்தியாவில் மட்டும் இல்ல... வெளிநாட்டிலும்தான்

கேடிஎம் நிறுவனம் இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது வெளிநாட்டிலும் அசத்தியுள்ளது. இதுகுறித்த தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

சூப்பர்... கேடிஎம் நிறுவனம் செய்த அசத்தலான காரியம்... இந்தியாவில் மட்டும் இல்ல... வெளிநாட்டிலும்தான்
கேடிஎம் நிறுவனம் இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது வெளிநாட்டிலும் அசத்தியுள்ளது. இதுகுறித்த தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.