ஜீப் ரேங்லர் ரூபிகன் எஸ்யூவின் முதல் லாட் விற்று தீர்ந்தது

இந்தியாவிற்கு முதல் லாட்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட அனைத்து ஜீப் ரேங்லர் ரூபிகன் எஸ்யூவிகளும் விற்று தீர்ந்துவிட்டதாக ஃபியட் க்றைஸ்லர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜீப் ரேங்லர் ரூபிகன் எஸ்யூவின் முதல் லாட் விற்று தீர்ந்தது
இந்தியாவிற்கு முதல் லாட்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட அனைத்து ஜீப் ரேங்லர் ரூபிகன் எஸ்யூவிகளும் விற்று தீர்ந்துவிட்டதாக ஃபியட் க்றைஸ்லர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.