ஜாவா 300 மற்றும் 42 பைக்குகள் பிஎஸ்-6 எஞ்சினுடன் விற்பனைக்கு அறிமுகம்!

ஜாவா 300 மற்றும் 42 பைக்குகள் பிஎஸ்-6 எஞ்சினுடன் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. விலை விபரம் மற்றும் கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

ஜாவா 300 மற்றும் 42 பைக்குகள் பிஎஸ்-6 எஞ்சினுடன் விற்பனைக்கு அறிமுகம்!
ஜாவா 300 மற்றும் 42 பைக்குகள் பிஎஸ்-6 எஞ்சினுடன் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. விலை விபரம் மற்றும் கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் விரிவாக பார்க்கலாம்.