டிக்டாக்கில் புதிய வசதி: பெற்றோர் தங்கள் பக்கத்தை தங்கள் பிள்ளைகளின் பக்கத்தோடு இணைக்கலாம் 

டிக்டாக் செயலியில் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளைக் கண்காணிக்க புதிய வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தங்களது கணக்குப் பக்கத்தை தங்கள் குழந்தைகளின் பக்கத்தோடு பெற்றோர்கள் இணைத்துக் கொள்ளலாம். 

டிக்டாக்கில் புதிய வசதி: பெற்றோர் தங்கள் பக்கத்தை தங்கள் பிள்ளைகளின் பக்கத்தோடு இணைக்கலாம் 
டிக்டாக் செயலியில் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளைக் கண்காணிக்க புதிய வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தங்களது கணக்குப் பக்கத்தை தங்கள் குழந்தைகளின் பக்கத்தோடு பெற்றோர்கள் இணைத்துக் கொள்ளலாம்.