டிக்டாக்-ல் வந்த புதிய கட்டப்பாடு.! என்ன தெரியுமா?

டிக்டாக் செயலியை உலகளவில் அதிக மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர், குறிப்பாக டிக் டாக் செயலி கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு,  சுமார் 75 மொழிகளில் பல நாடுகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது,இன்று வரை அதிக பிரபலமாக உள்ளது இந்த டிக்டாக் செயலி.

டிக்டாக்-ல் வந்த புதிய கட்டப்பாடு.! என்ன தெரியுமா?
டிக்டாக் செயலியை உலகளவில் அதிக மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர், குறிப்பாக டிக் டாக் செயலி கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு,  சுமார் 75 மொழிகளில் பல நாடுகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது,இன்று வரை அதிக பிரபலமாக உள்ளது இந்த டிக்டாக் செயலி.