டிக் டாக்குக்குப் போட்டியாக கூகுள் 'ஷார்ட்ஸ்'?

டிக் டாக் செயலிக்குப் போட்டியாக கூகுள் நிறுவனம் புதிய செயலியை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.

டிக் டாக்குக்குப் போட்டியாக கூகுள் 'ஷார்ட்ஸ்'?
டிக் டாக் செயலிக்குப் போட்டியாக கூகுள் நிறுவனம் புதிய செயலியை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.