டொயோட்டா லிவா, எட்டியோஸ் கார்கள் விற்பனை இந்தியாவில் நிறுத்தம்!

இந்தியாவில் டொயோட்டா லிவா, எட்டியோஸ் கார்களின் விற்பனை நிறுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

டொயோட்டா லிவா, எட்டியோஸ் கார்கள் விற்பனை இந்தியாவில் நிறுத்தம்!
இந்தியாவில் டொயோட்டா லிவா, எட்டியோஸ் கார்களின் விற்பனை நிறுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.