டால்பி திறன் கொண்ட ஜெப்ரானிக்ஸின் புதிய சவுண்ட்பார்

ஜெப்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் புதிய சவுண்ட்பார் வடிவ ஸ்பீக்கரை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

டால்பி திறன் கொண்ட ஜெப்ரானிக்ஸின் புதிய சவுண்ட்பார்
ஜெப்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் புதிய சவுண்ட்பார் வடிவ ஸ்பீக்கரை அறிமுகம் செய்துள்ளது.