டிவிஎஸ் அப்பாச்சி 180 பைக்கின் பிஎஸ்6 மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம்!

டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 180 பைக்கின் பிஎஸ்6 மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. முக்கிய அம்சங்கள், விலை விபங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

டிவிஎஸ் அப்பாச்சி 180 பைக்கின் பிஎஸ்6 மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம்!
டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 180 பைக்கின் பிஎஸ்6 மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. முக்கிய அம்சங்கள், விலை விபங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.