திணறிய ஸ்கார்பியோ.. அசால்ட் செய்த டாடா டியோகா.. டாடா, டாடாதான்யா.. இத அடிச்சிக்க ஆளே இல்லை...!

அம்சத்திலும், உருவத்திலும் பிரம்மிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருக்கும் மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ காரால் செய்ய முடியாத ஓர் காரியத்தை டாடா டியாகோ ஹேட்ச்பேக் செய்து பிரம்மிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திணறிய ஸ்கார்பியோ.. அசால்ட் செய்த டாடா டியோகா.. டாடா, டாடாதான்யா.. இத அடிச்சிக்க ஆளே இல்லை...!
அம்சத்திலும், உருவத்திலும் பிரம்மிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருக்கும் மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ காரால் செய்ய முடியாத ஓர் காரியத்தை டாடா டியாகோ ஹேட்ச்பேக் செய்து பிரம்மிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.