நீங்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்த புதிய ஐபோனின் வெளியீட்டு தேதி.!

ஆப்பிள் நிறுவனம் தொடர்ந்து பல்வேறு முயற்சிகளை செயல்படுத்திய வண்ணம் உள்ளது, குறிப்பாக இந்நிறுவனத்தின் அனைத்து சாதனங்களுக்கும் உலகம் முழுவதும் நல்ல வரவேற்ப்பு உள்ளது என்றுதான் கூறவேண்டும்.

நீங்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்த புதிய ஐபோனின் வெளியீட்டு தேதி.!
ஆப்பிள் நிறுவனம் தொடர்ந்து பல்வேறு முயற்சிகளை செயல்படுத்திய வண்ணம் உள்ளது, குறிப்பாக இந்நிறுவனத்தின் அனைத்து சாதனங்களுக்கும் உலகம் முழுவதும் நல்ல வரவேற்ப்பு உள்ளது என்றுதான் கூறவேண்டும்.