நன்றியை மறக்காத இங்கிலாந்து நிறுவனம்... கொரோனா வைரஸிடம் இருந்து இந்தியர்களை காப்பாற்ற களமிறங்கியது

நன்றியை மறக்காத இங்கிலாந்து நிறுவனம், கொரோனா வைரஸிடம் இருந்து இந்தியர்களை காப்பாற்ற களமிறங்கியுள்ளது.

நன்றியை மறக்காத இங்கிலாந்து நிறுவனம்... கொரோனா வைரஸிடம் இருந்து இந்தியர்களை காப்பாற்ற களமிறங்கியது
நன்றியை மறக்காத இங்கிலாந்து நிறுவனம், கொரோனா வைரஸிடம் இருந்து இந்தியர்களை காப்பாற்ற களமிறங்கியுள்ளது.