நெருங்கி வரும் மீட்டியோர் 350 பைக்கின் அறிமுகம்... தீவிரம் காட்டும் ராயல் எண்ட்பீல்டு...

ராயல் எண்ட்பீல்டு மீட்டியோர் 350 பைக்கின் இந்திய அறிமுகம் மிக விரைவில் நடைபெறவுள்ளது. ஏனெனில் இந்த பைக்கின் தயாரிப்பு பணி உள்பட ராயல் எண்ட்பீல்டு நிறுவனத்தின் மொத்த தொழிற்சாலை பணிகளும் மீண்டும் துவங்கியுள்ளன. 

நெருங்கி வரும் மீட்டியோர் 350 பைக்கின் அறிமுகம்... தீவிரம் காட்டும் ராயல் எண்ட்பீல்டு...
ராயல் எண்ட்பீல்டு மீட்டியோர் 350 பைக்கின் இந்திய அறிமுகம் மிக விரைவில் நடைபெறவுள்ளது. ஏனெனில் இந்த பைக்கின் தயாரிப்பு பணி உள்பட ராயல் எண்ட்பீல்டு நிறுவனத்தின் மொத்த தொழிற்சாலை பணிகளும் மீண்டும் துவங்கியுள்ளன.