புதிய ஃபோக்ஸ்வேகன் டி ராக் எஸ்யூவிக்கு இந்தியாவில் சிறப்பான புக்கிங்!

விரைவில் விற்பனைக்கு வர இருக்கும் புதிய ஃபோக்ஸ்வேகன் டி ராக் எஸ்யூவிக்கு சிறப்பான முன்பதிவுடன் நல்ல தொடக்கம் கிடைத்துள்ளது.

புதிய ஃபோக்ஸ்வேகன் டி ராக் எஸ்யூவிக்கு இந்தியாவில் சிறப்பான புக்கிங்!
விரைவில் விற்பனைக்கு வர இருக்கும் புதிய ஃபோக்ஸ்வேகன் டி ராக் எஸ்யூவிக்கு சிறப்பான முன்பதிவுடன் நல்ல தொடக்கம் கிடைத்துள்ளது.