புதிய தலைமுறை மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ எப்போது விற்பனைக்கு வரும்..?

மஹிந்திரா & மஹிந்திரா நிறுவனத்தில் இருந்து அடுத்த ஆண்டில் விற்பனைக்கு வரவுள்ளதாக கூறப்படும் ஸ்கார்பியோ மாடலின் அடுத்த தலைமுறை கார் இரு நிறங்களில் தற்போது சோதனை ஓட்டத்தில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

புதிய தலைமுறை மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ எப்போது விற்பனைக்கு வரும்..?
மஹிந்திரா & மஹிந்திரா நிறுவனத்தில் இருந்து அடுத்த ஆண்டில் விற்பனைக்கு வரவுள்ளதாக கூறப்படும் ஸ்கார்பியோ மாடலின் அடுத்த தலைமுறை கார் இரு நிறங்களில் தற்போது சோதனை ஓட்டத்தில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.