புதிய ஸ்கோடா சூப்பர்ப் கார் அறிமுக தேதி விபரம் வெளியானது!

மேம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களுடன் கூடிய புதிய ஸ்கோடா சூப்பர்ப் கார் இந்தியாவில் அறிமுக செய்யப்பட இருக்கும் தேதி விபரம் வெளியாகி இருக்கிறது.

புதிய ஸ்கோடா சூப்பர்ப் கார் அறிமுக தேதி விபரம் வெளியானது!
மேம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களுடன் கூடிய புதிய ஸ்கோடா சூப்பர்ப் கார் இந்தியாவில் அறிமுக செய்யப்பட இருக்கும் தேதி விபரம் வெளியாகி இருக்கிறது.