போர்ஷே நிறுவனத்திற்கு பெருமை தேடி தந்த டைகான்... எவ்வாறு தெரியுமா...?

'2020 வோர்ல்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கார் ஆஃப் தி இயர்' விருதை போர்ஷே நிறுவனத்தின் டைகான் மாடல் வென்றுள்ளது. இதுகுறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

போர்ஷே நிறுவனத்திற்கு பெருமை தேடி தந்த டைகான்... எவ்வாறு தெரியுமா...?
'2020 வோர்ல்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கார் ஆஃப் தி இயர்' விருதை போர்ஷே நிறுவனத்தின் டைகான் மாடல் வென்றுள்ளது. இதுகுறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.