முதல் மாதத்திலேயே கெத்து காட்டும் பஜாஜ் சேத்தக்... ஆரம்பத்திலேயே 21 யூனிட்டுகளா..?

பஜாஜ் நிறுவனத்தின் முதல் மின்சார ஸ்கூட்டரான சேத்தக்கின் முதல் மாத விற்பனைப் பற்றிய தகவல் வெளயாகியுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

முதல் மாதத்திலேயே கெத்து காட்டும் பஜாஜ் சேத்தக்... ஆரம்பத்திலேயே 21 யூனிட்டுகளா..?
பஜாஜ் நிறுவனத்தின் முதல் மின்சார ஸ்கூட்டரான சேத்தக்கின் முதல் மாத விற்பனைப் பற்றிய தகவல் வெளயாகியுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.