மாருதி பிரெஸ்ஸாவுக்கு போட்டியாக வரும் ஃபோக்ஸ்வேகன் டைகுன்... முக்கிய விபரங்கள்!

மாருதி பிரெஸ்ஸா எஸ்யூவிக்கு போட்டியாக அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கும் ஃபோக்ஸ்வேகன் டைகுன் எஸ்யூவியின் முக்கிய தொழில்நுட்ப விபரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

மாருதி பிரெஸ்ஸாவுக்கு போட்டியாக வரும் ஃபோக்ஸ்வேகன் டைகுன்... முக்கிய விபரங்கள்!
மாருதி பிரெஸ்ஸா எஸ்யூவிக்கு போட்டியாக அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கும் ஃபோக்ஸ்வேகன் டைகுன் எஸ்யூவியின் முக்கிய தொழில்நுட்ப விபரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.