ராணுவத்தினருக்கு சிறப்பு விலையில் ஹார்லி டேவிட்சன் ஸ்ட்ரீட் 750 பைக்!

சிறப்பு விலையில் ராணுவத்தில் பணிபுரிபவர்கள் ஹார்லி டேவிட்சன் ஸ்ட்ரீட் 750 பைக்கை வாங்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது.

ராணுவத்தினருக்கு சிறப்பு விலையில் ஹார்லி டேவிட்சன் ஸ்ட்ரீட் 750 பைக்!
சிறப்பு விலையில் ராணுவத்தில் பணிபுரிபவர்கள் ஹார்லி டேவிட்சன் ஸ்ட்ரீட் 750 பைக்கை வாங்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது.