வீட்டுக்குள்ளே வரும் புலி, சிங்கம்: குழந்தைகளைக் குதூகலப்படுத்துவது எப்படி?- கூகுள் அறிமுகம்

கரோனா ஊரடங்கால் அனைவரும் வீட்டுக்குள் அடைபட்டுக் கிடக்கும் சூழலில், மிருகக்காட்சி சாலைகளிலும் வனங்களிலும் இருக்கும் விலங்குகளை உங்களின் வீட்டுக்குள்ளேயே கொண்டு வரலாம்.

வீட்டுக்குள்ளே வரும் புலி, சிங்கம்: குழந்தைகளைக் குதூகலப்படுத்துவது எப்படி?- கூகுள் அறிமுகம்
கரோனா ஊரடங்கால் அனைவரும் வீட்டுக்குள் அடைபட்டுக் கிடக்கும் சூழலில், மிருகக்காட்சி சாலைகளிலும் வனங்களிலும் இருக்கும் விலங்குகளை உங்களின் வீட்டுக்குள்ளேயே கொண்டு வரலாம்.