வாட்ஸ் அப் செயலியில் பணம் அனுப்பும் வசதி அறிமுகம்

வாட்ஸ் அப் செயலியில் டிஜிட்டல் பேமண்ட் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்போதைக்கு பிரேசிலில் இது பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது.

வாட்ஸ் அப் செயலியில் பணம் அனுப்பும் வசதி அறிமுகம்
வாட்ஸ் அப் செயலியில் டிஜிட்டல் பேமண்ட் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்போதைக்கு பிரேசிலில் இது பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது.