வாட்ஸ் அப்பில் வந்து விட்டது டார்க் மோட்!

வாட்ஸ் அப் நிறுவனம் புதிதாக டார்க் மோட் அம்சத்தை அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

வாட்ஸ் அப்பில் வந்து விட்டது டார்க் மோட்!
வாட்ஸ் அப் நிறுவனம் புதிதாக டார்க் மோட் அம்சத்தை அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது.