விரைவில் புதிய 100 ரூபாய் நோட்டு..!! கிழியாது.. வெட்ட முடியாது: சிறப்பம்சம் என்ன?

இனி 100 ரூபாய் நோட்டு கிழிந்து போகாது அல்லது அதை வெட்ட முடியாது. விரைவில், உங்கள் கையில் புதிய 100 ரூபாய் நோட்டும் வரக்கூடும். 

விரைவில் புதிய 100 ரூபாய் நோட்டு..!! கிழியாது.. வெட்ட முடியாது: சிறப்பம்சம் என்ன?
இனி 100 ரூபாய் நோட்டு கிழிந்து போகாது அல்லது அதை வெட்ட முடியாது. விரைவில், உங்கள் கையில் புதிய 100 ரூபாய் நோட்டும் வரக்கூடும்.