வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது ரிசாட் செயற்கைக்கோள் !

இஸ்ரேல், ஜப்பான், இத்தாலி ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த தலா 1 செயற்கைகோள் மற்றும் அமெரிக்காவின் 6 செயற்கைகோள்கள் இந்த ராக்கெட்டில் வைத்து அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது ரிசாட் செயற்கைக்கோள் !
இஸ்ரேல், ஜப்பான், இத்தாலி ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த தலா 1 செயற்கைகோள் மற்றும் அமெரிக்காவின் 6 செயற்கைகோள்கள் இந்த ராக்கெட்டில் வைத்து அனுப்பப்பட்டுள்ளன.