ஸ்கோடா கோடியாக் ஆர்எஸ் மாடலின் புதிய சேலன்ஞ் வெர்சன் விற்பனைக்கு வருகிறது..!

செக் குடியரசு நாட்டை சேர்ந்த ஸ்கோடா நிறுவனம் கோடியாக் ஆர்எஸ் மாடலின் புதிய சேலன்ஞ் வெர்சனை உருவாக்கியுள்ளது. லிமிடேட்-எடிசனாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த புதிய வெர்சன் கார் முற்றிலும் கோடியாக் ஆர்எஸ் மாடலின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்கோடா கோடியாக் ஆர்எஸ் மாடலின் புதிய சேலன்ஞ் வெர்சன் விற்பனைக்கு வருகிறது..!
செக் குடியரசு நாட்டை சேர்ந்த ஸ்கோடா நிறுவனம் கோடியாக் ஆர்எஸ் மாடலின் புதிய சேலன்ஞ் வெர்சனை உருவாக்கியுள்ளது. லிமிடேட்-எடிசனாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த புதிய வெர்சன் கார் முற்றிலும் கோடியாக் ஆர்எஸ் மாடலின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.