அறிமுகம்

About Tamil Tech Website:

tamiltech.in is a Technology, Startup & IT Industry news portal in Tamil Language. Tamil Language is spoken among 110 million people world wide (2014).  Founding story of Tamiltech is interesting.,  Tamiltech had to explain the advantages of opensource web development and recent advancement of IT industry in silicon valley to students in Tamil. So Tailtech.in decided to start a website to teach opensource technologies like PHP, MySQL in Tamil Language. Due to his way of presentations and understandable speech many students and IT professionals read Tamiltech news frequently.

அறிமுகம்:

தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தகவல்களை  தமிழர்களுக்காக தமிழில் தகவல்களைத் தரும் தமிழ்த் தளம் தமிழ்TECH